Privacy

De Heemkundige Kring Bouveloo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.
Wij doen er uiteraard alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Heemkundige Kring Bouveloo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De Heemkundige Kring Bouveloo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Heemkunde.bouveloo@telenet.be

 

Uw persoonsgegevens worden door de Heemkundige Kring Bouveloo verwerkt ten behoeve van de hiernavolgende doeleinden:

 • het informeren over onze activiteiten die in de schoot van onze vereniging worden georganiseerd of waaraan wij deelnemen;
 • het informeren betreffende activiteiten, gebeurtenissen, beslissingen die onze leden aanbelangen;
 • het meedelen van alle relevante informatie betreffende de werking van onze vereniging;
 • de organisatie van de werking van een documentatiecentrum 

 

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten.
Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit.
De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van de Heemkundige Kring Bouveloo verwerkt.
De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

 

Verstrekking aan derden:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn:
De Heemkundige Kring Bouveloo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens:
Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens de Heemkundige Kring Bouveloo van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen via heemkunde.bouveloo@telenet.be 

 

Wijziging privacyverklaring:
De Heemkundige Kring Bouveloo kan zijn privacyverklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we in dat geval een aankondiging doen op onze website.